033-002-988 acs.connection@gmail.com
image

การประชุมสมัยวิสามัญประจำปีการศึกษา 2563 สมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญศรีราชา วาระพิเศษ (การแต่งตั้งนายกสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญศรีราชา) 


เมื่อวันอังคารที่ 23 มีนาคม 2564 
การประชุมสมัยวิสามัญประจำปีการศึกษา 2563 สมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญศรีราชา
ได้มีมติในที่ประชุม เพื่อให้การบริหารงานของสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญศรีราชา ได้ดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดอย่างต่อเนื่อง ทางโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา โดยภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ (ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา) จึงขอแต่งตั้ง ดร.สุมิตร เพชราภิรัชต์ รักษาการนายกสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญศรีราชา ต่ออีก 1 ปีการศึกษา (เริ่มเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 – กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565) ขอแสดงความยินดีด้วยครับ

ผู้สนันสนุนเว็บไซต์
ปาฏิหารย์ย้อนเวลา
888 หมู่ที่ 10 ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110

เบอร์โทรศัพท์ : 033-002-988
อีเมล : acs.connection@gmail.com