033-002-988 acs.connection@gmail.com
image

การกลับเข้าที่พักของนักเรียนประจำ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 


นักเรียนประจำ ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย กลับเข้าที่พัก เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เมื่อวันที่ 27-28 มิถุนายน 2563 ตั้งแต่เวลา 10.00 - 15.00 น.

ผู้สนันสนุนเว็บไซต์
ปาฏิหารย์ย้อนเวลา
888 หมู่ที่ 10 ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110

เบอร์โทรศัพท์ : 033-002-988
อีเมล : acs.connection@gmail.com